Hãy so sánh độ tăng nhiệt độ của tấm kim loại trong hai trường hợp và rút ra kết luận về khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng của các vật màu đen và màu trắng. sgk Vật lí 9 trang 147

  • 1 Đánh giá

Trang 147 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy so sánh độ tăng nhiệt độ của tấm kim loại trong hai trường hợp và rút ra kết luận về khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng của các vật màu đen và màu trắng.

Bài làm:

Trong cùng một thời gian chiếu sáng, với cùng nhiệt độ ban đầu và cùng nhiệt độ chiếu sáng thì nhiệt độ của tấm kim loại khi bị chiếu sáng ở mặt đen tăng nhanh hơn so với khi bị chiếu sáng ở mặt trắng. Như vậy, trong cùng điều kiện thì vật màu đen hấp thụ năng lượng ánh sáng nhiều hơn vật màu trắng.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021