Hãy tìm ra kết quả này dựa vào các số liệu cho bảng ở cuối sách. sgk vật lí 12 trang 200

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài.

Trang 200 - sgk vật lí 12

Hãy tìm ra kết quả này dựa vào các số liệu cho bảng ở cuối sách.

Bài làm:

Khối lượng tỏa ra khi tổng hợp 1 hạt nhânlà:

mD = 2,01345u; mT = 3,0155u; mα = 4,0015u; mn = 1,00866u.

W = ( mD + mT - mα - mn ).c2 = ( 2,01345u + 3,0155u - 4,0015u - 1,00866u).c2

= 0,01879.c2 = 0,1879.1,66055.10-27.9.1016 = 0,2808.10-11J

== 0,1755.108eV = 17,55MeV

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021