Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào?

Bài làm:

Câu 1:

  • Hệ tuần hoàn máu gồm tim (4 ngăn: 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất) và hệ mạch (động mạch, tĩnh mạch và mao mạch) tạo thành 2 vòng tuần hoàn
    • Vòng tuần hoàn nhỏ dẫn máu qua phổi, giúp trao đổi O2 và CO2 ở phổi
    • Vòng tuần hoàn lớn dẫn máu qua tất cả các tế bào của cơ thể để thực hiện sự trao đổi chất toàn cơ thể.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021