Có thể thấy môi trường trong ở những cơ quan, bộ phận nào của cơ thể?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Có thể thấy môi trường trong ở những cơ quan, bộ phận nào của cơ thể?

Bài làm:

Câu 2: Có thể thấy môi trường trong ở tất cả các cơ quan, bộ phận của cơ thể. Môi trường trong luôn lưu chuyển và bao quanh mọi tế bào.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021