Chú thích các thành phần cấu tạo của tim vào hình 17 4.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Chú thích các thành phần cấu tạo của tim vào hình 17 - 4.

Bài làm:

  • Tim gồm: tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải, tâm thất trái, tâm thất phải
  • Động mạch chủ, tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021