Thử trình bày bằng sơ đồ quá trình điều hòa lượng đường trong máu, đảm bảo giữ glucôzơ ở mức ổn định nhờ các hoocmon của tuyến tụy

  • 1 Đánh giá

Câu 3*: Trang 181 - sgk Sinh học 8

Thử trình bày bằng sơ đồ quá trình điều hòa lượng đường trong máu, đảm bảo giữ glucôzơ ở mức ổn định nhờ các hoocmon của tuyến tụy.

Bài làm:

Kết quả hình ảnh cho sơ đồ điều hoàn đường huyêt của tuyến tụy

  • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021