Những loại chất nào trong thức ăn còn cần được tiêu hóa ở ruột non?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 92 - sgk Sinh học 8

Những loại chất nào trong thức ăn còn cần được tiêu hóa ở ruột non?

Bài làm:

Câu 2: Các chất phức tạp cần được tiêu hóa ở ruột non: cacbohidrat, protein, lipit, axit nucleic

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021