Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 171 - sgk Sinh học 8

Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người ?

Bài làm:

  • Tiếng nói và chữ viết cũng là tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao
  • Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021