Hiện tượng di nhập gen ảnh hưởng như thế nào đến vốn gen và tần số alen của quần thể? Sinh học 12 trang 117

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 117 - sgk Sinh học 12

Hiện tượng di - nhập gen ảnh hưởng như thế nào đến vốn gen và tần số alen của quần thể?

Bài làm:

Câu 3:

  • Di nhập gen có thể mang đến cho quần thể những alen mới hoàn toàn mà trước đó quần thể không có.
  • Di nhập gen có thể chỉ làm thay đổi tần số alen cùa quần thể bằng cách tăng giảm tần số alen vốn có sẵn trong quần thể.
  • Di nhập gen có thể biểu hiện dưới nhiều dạng thậm chí chỉ đơn giản truyền hạt phấn qua sâu bọ hoặc gió giữa các quần thể thực vật.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021