Những đặc điểm thích nghi nào đã giúp con người có được khả năng tiến hoá văn hoá?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 148 - sgk Sinh học 12

Những đặc điểm thích nghi nào đã giúp con người có được khả năng tiến hoá văn hoá?

Bài làm:

  • Đặc điểm thích nghi mà tiến hoá sinh học đem lại cho con người đầu tiên là dáng đi thẳng đứng, sau đó là bộ não phát triển. Chính bộ não phát triển đã đem lại cho con người khả năng tiến hoá văn hoá.

  • 53 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021