Hoàn thành bảng sau và cho biết : Trạng ngữ có thể bổ sung cho câu những nội dung gì ?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Thêm trạng ngữ cho câu

a) Hoàn thành bảng sau và cho biết : Trạng ngữ có thể bổ sung cho câu những nội dung gì ?

Đúng

Sai

(1) Thời gian diễn ra sự việc , sự kiện

(2) Nơi chốn diễn ra sự việc , sự kiện

(3) Nguyên nhan diễn ra sự việc , sự kiện

(4) Kết quả của sự việc , sự kiện

(5) Mục đich của sự việc , sự kiện

(6) Tính chất của sự việc , sự kiện

(7) Phương tiện tiến hành sự việc , sự kiện

(8) Cách thức diễn ra sự việc , sự kiện

Bài làm:

Đúng

Sai

(1) Thời gian diễn ra sự việc , sự kiện

x

(2) Nơi chốn diễn ra sự việc , sự kiện

x

(3) Nguyên nhan diễn ra sự việc , sự kiện

x

(4) Kết quả của sự việc , sự kiện

x

(5) Mục đich của sự việc , sự kiện

x

(6) Tính chất của sự việc , sự kiện

x

(7) Phương tiện tiến hành sự việc , sự kiện

x

(8) Cách thức diễn ra sự việc , sự kiện

x

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 7 tập 2