II. Các dạng đột biến gen

  • 1 Đánh giá

II. Các dạng đột biến gen

Dựa vào kiến thức về cấu trúc gen (ADN) và quá trình nhân đôi phân tử ADN đã học, em hãy dự đoán có những dạng đột biến gen nào?

Quan sát hình 22.2, đế số cặp Nu, so sánh b,c,d, hoàn thành bảng sau:

số cặp Nuđiểm khác so với adạng đột biến gen
a5gen ban đầu
b
c
d

Bài làm:

- Các dạng đột biến:

+ thêm 1 hoặc 1 vài cặp Nu

+ Mất 1 hoặc 1 vài cặp Nu

+ thay thế cặp A-T bằng G - X hoặc ngược lại

số cặp Nuđiểm khác so với adạng đột biến gen
a5gen ban đầu
b4mất 1 cặp Nu số 3mất 1 cặp Nu
c6thêm 1 cặp Nu số 6thêm 1 cặp Nu
d5thay thế cặp A -T (số 3) thành cặp G - Xthay thế cặp A - T bằng cặp G - X
  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021