Listen Unit 15: Computers

  • 1 Đánh giá

Lắng nghe bài nghe sau đó hoàn thành biểu đồ luồng. Phần này sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng đọc hiểu, bạn học cần ghi chú lại từ mới, nghe lại nhiều lần và luyện cách phát âm. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

  • Listen

LISTEN – UNIT 15: COMPUTERS

Copy the flow chart into your exercise book. Then listen and complete it (Hãy vẽ sơ đồ vào vở bài tập sau đó nghe và hoàn thành nó.)

Giải:

  • a. Do you have the correct change?
  • b. Yes.
  • c. What do you want to drink?
  • d. Take it.

Nội dung bài nghe:

Computer programmers use flow charts to help people understand how events are sequenced. All the shapes on this chart have a particular meaning. For example, the circles indicate a starting or stopping point, the triangles are questions and the ovals are answers. This flow chan shows how to get a drink from a machine. It shows that the first step is to find a machine. Next, ask yourself if you have the correct change. When the answer to this question is “yes”, ask yourself what you want to drink. For example, lemon soda. Finally, insert the coins and press the button to choose the drink you want. Once the drink appears, you may take it from the machine.

Dịch:

Các lập trình viên máy tính sử dụng biểu đồ luồng để giúp mọi người hiểu các sự kiện được sắp xếp theo trình tự như thế nào. Tất cả các hình dạng trên biểu đồ này có một ý nghĩa đặc biệt. Ví dụ: vòng tròn cho biết điểm bắt đầu hoặc điểm dừng, tam giác là câu hỏi và các hình bầu dục là câu trả lời. Trình tự này cho thấy làm thế nào để có được một thức uống từ máy. Nó cho thấy rằng bước đầu tiên là để tìm máy. Tiếp theo, hãy tự hỏi mình có phải bạn đã thay đổi chính xác hay không. Khi câu trả lời cho câu hỏi này là "có", hãy tự hỏi mình muốn uống gì. Ví dụ, soda chanh. Cuối cùng, cho tiền xu và bấm nút để chọn đồ uống bạn muốn. Một khi thức uống xuất hiện, bạn có thể lấy nó từ máy.


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021