Listen Unit 10: Recycling

 • 1 Đánh giá

Lắng nghe cách ủ phân sinh học từ các rác thải hữu cơ, chú ý các từ mới và ghi chú lại để nhớ và học cách phát âm. Bạn học lắng nghe lại nhiều lần để luyện kĩ năng nghe hiểu và trả lời câu hỏi. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập sách giáo khoa.

 • Listen

LISTEN – UNIT 10: RECYCLING

You will hear four questions during the recording. Check (V ) the correct answers. (Bạn sẽ nghe 4 câu hỏi và đánh dấu (V) vào câu trả lời đúng.)

a) What type of garbage can you put in the compost? (Những loại rác nào có thể cho vào nhóm phân bón)

 • A. all vegetable matter (Mọi loại rác rau củ)
 • B. meat or grain products (Thịt hoặc thực phẩm ngũ cốc)

b) Where is the best place for a compost heap? (Đâu là nơi tốt nhất cho một ủ phân bón)

 • A. a place that gets no sun (Một nơi không có nắng)
 • B. a place that gets sun and shade (Nơi có nắng và bóng râm)

c) Should you water the compost? (Bạn có nên tưới nước vào phân?)

 • A. Yes (Có)
 • B. No (không)

d) How long does it take before you can use the compost? (Mất bao lâu để bạn có thể sử dụng một ủ phân)

 • A. after it rains (Sauk hi mưa)
 • B. six months (6 tháng

=> Đáp án là phần in đậm

Nội dung bài nghe:

a. What type of garbage can you put in the compost?

Today I’m going to explain how to start a compost heap. First of all, you must use only vegetable matter includes tea leaves, egg shells - but wash the shells first - and tissues. Don't use any meat or grain products because this attracts rats.

b. Where is the best place for a compost heap?

Find a place in your garden that gets a few hours of sunlight each day. Use pick or shovels to turn the compost regularly so it gets plenty of air.

c. Should you water the compost?

The compost also needs moisture, but it will get this from condensation. Cover the heap with a sheet of strong plastic if the weather is very wet.

d. How long does it take before you can use the compost?

Keep adding to the pile and after about six months, your compost will be ready to use as fertilizer.

Dịch:

a. Bạn có thể đưa loại rác nào vào nhóm phân?

Hôm nay tôi sẽ giải thích làm thế nào để bắt đầu ủ phân. Trước tiên, bạn chỉ nên sử dụng sản phẩm thực vật bao gồm lá chè, vỏ trứng - nhưng hãy rửa vỏ trước và các mô. Không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt hoặc ngũ cốc vì nó thu hút chuột.

b. Đâu là nơi tốt nhất để ủ phân?

Tìm một nơi trong khu vườn của bạn có vài giờ ánh sáng mặt trời chiếu mỗi ngày. Sử dụng pick hoặc xẻng để đảo phân thường xuyên để nó thoáng khí.

c. Bạn có nên cho nước vào phân bón hay không?

Các phân compost cũng cần độ ẩm, nhưng nó sẽ nhận độ ẩm từ quá trình ngưng tụ. Che phân bằng một tấm nhựa cứng nếu thời tiết ẩm ướt.

d. Phải mất bao lâu để có thể sử dụng phân ủ?

Duy trì thêm và sau khoảng sáu tháng, phân của bạn sẽ sẵn sàng để sử dụng làm phân bón.


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021