Listening Unit 11 : National Parks

 • 1 Đánh giá

Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề National Parks (Công viên quốc gia). Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.

 • Task 1. Listen and fill in the missing information

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in groups. Ask and answer the following questions. (Làm việc nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

 • 1. Where is Cuc Phuong National Park? (Vườn quốc gia Cúc Phương ở đâu?)
  => Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres southwest of Hanoi. (Vườn quốc gia Cúc Phương cách Hà Nội 160 km về phía Tây Nam.)
 • 2. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National Park? (Diện tích rừng nhiệt đới trong Vườn quốc gia Cúc Phương là bao nhiêu?)
  => The area of the rainforest in Cue Phuong National Park is 200 square kilometres. (Diện tích rừng nhiệt đới trong Vườn quốc gia Cúc Phương là 200 km vuông.)
 • 3. When is the best time to visit Cuc Phuong National Park? (Thời gian nào là thích hợp nhất để thăm quan Vườn Quốc gia Cúc Phương?)
  => The best time to visit Cuc Phuong National Park is the dry season, from October to April. (Thời gian thích hợp nhất để thăm quan Vườn Quốc gia Cúc Phương là vào mùa khô, từ tháng mười đến tháng tư.)
 • 4. What can be seen in Cuc Phuong National Park? (Những gì có thể được thấy trong Vườn quốc gia Cúc Phương?)
  => In Cuc Phuong National Park we can see butterflies, caves and the one-thousand-year-old tree. (Trong vườn quốc gia Cúc Phương, chúng ta có thể nhìn thấy bướm, hang động và cây cổ thụ 1000 năm tuổi.)

Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.)

 • threatened and endangered species: các loài bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng
 • attack: tấn công
 • flora: hệ thực vật
 • fauna: hệ động vật
 • ethnic minority: dân tộc thiểu số
 • enemy: kẻ thù

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen and fill in the missing information. (Nghe và điền thông tin còn thiếu.)

Script:

Cuc Phuong, the first national park in Viet Nam, was officially opened in 1960. It is located 160 km south west of Ha Noi spanning Ninh Binh, Hoa Binh and Thanh Hoa provinces. The 200 square kilometer park attracts tourists and scientists alike. In 2002, nearly 100,000 visitors made their way to Cuc Phuong. Many come to see the work being done to protect endangered species. According to scientists, there are about 2,000 different species of flora and 450 species of fauna.

Cuc Phuong National Park has many caves. Quen Voi, also part of the park, is where Nguyen Hue's army was stationed before it made its surprise attack on Thang Long and defeated the Qing invaders in the spring of 1789.

Cuc Phuong is also home to the Muong ethnic minority, who live mainly on bee keeping and farming.

 • 1. Cuc Phuong National Park was officially opened in __1960__. (Vườn quốc gia Cúc Phương chính thức được khánh thành năm 1960.)
 • 2. Cuc Phuong is located __160 km south west of__Hanoi. (Cúc Phương cách Hà Nội 160 km về phía Tây Nam.)
 • 3. In 2002, nearly __100,000 visitors__ visited Cuc Phuong. (Năm 2002, gần 100,000 khách du lịch đến thăm Cúc Phương.)
 • 4. There are __2,000__different species of flora and __450__species of fauna. (Có 2,000 loài thực vật và 450 loài động vật khác nhau.)
 • 5. Nguyen Hue’s army was stationed in Quen Voi before it made its __surprise attack__ on Thang Long. (Đội quân của Nguyễn Huệ đã đóng quân ở Quèn Voi trước khi tiến hành tấn công bất ngờ vào Thăng Long.)

Task 2. Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

 • 1. How many provinces does Cuc Phuong National Park belong to? (Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc địa phận của bao nhiêu tỉnh?)
  => It covers 3 provinces: Ninh Binh, Hoa Binh and Thanh Hoa. (Nó ở 3 tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa.)
 • 2. How far is it from Hanoi to Cuc Phuong? (Từ Hà Nội tới Cúc Phương bao xa?)
  => It is about 160 kilometeres. (Khoảng 160 km.)
 • 3. What do many people come to Cuc Phuong for? (Nhiều người tới Cúc Phương để làm gì?)
  => They come there to see the work being done to protect endangered species. (Họ đến để xem các biện pháp được thực hiện để bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng.)
 • 4. When did Nguyen Hue defeat the Qing invaders? (Nguyễn Huệ đại phá (đánh bại) quân xâm lược nhà Thanh vào năm nào?)
  => Nguyen Hue defeated the Qing invaders in the spring of 1789. (Nguyễn Huệ đại phá (đánh bại) quân xâm lược nhà Thanh vào mùa xuân năm 1789.)
 • 5. What do the Muong ethnic minority in Cuc Phuong live mainly on? (Dân tộc thiểu số Mường ở Cúc Phương sống chủ yếu bằng gì?)
  => They live mainly on bee keeping and farming. (Họ sống chủ yếu nhờ vào nghề nuôi ong và làm nông.)

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in groups. Talk about the special features of Cuc Phuong National Park. (Làm việc nhóm. Nói về những nét đặc thù của Vườn quốc gia Cúc Phương.)

 • A: Cuc Phuong National Park is the first national park in Vienam. It was officially opened to the public in 1960.
 • B: In this park you can find many different species of flora and fauna, and see the work being done to protect threatened and endangered species of animals.
 • C: And in this park you can visit the cave of Quen Voi, where Quang Trung's army was stationed before its surprise attack on Thang Long.

Dịch:

 • A: Vườn quốc gia Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên ở Việt Nam. Nó chính thức được giới thiệu tới cộng đồng vào năm 1960.
 • B: Trong công viên này, bạn có thể tìm thấy nhiều loài động thực vật khác nhau và thấy các biện pháp được thực hiện để bảo vệ các loài động vật bị đe dọa và có nguy cơ tuyệt chủng.
 • C: Và trong công viên này bạn có thể thăm hang Quèn Voi nơi mà đội quân của Quang Trng đã đóng quân trước cuộc tấn công bất ngờ vào kinh thành Thăng Long.

 • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021