Một bạn dự định viết một số ý sau trong bài văn chứng minh luận điểm: “Văn chương làm cho tình yêu quê hương đất nước trong ta thêm phong phú và sâu sắc”. Hãy trao đổi theo nhóm xem ý nào sẽ làm cho bài viết lạc đề

  • 1 Đánh giá

Câu 2 (Trang 14 – SGK) Một bạn dự định viết một số ý sau trong bài văn chứng minh luận điểm: “Văn chương làm cho tình yêu quê hương đất nước trong ta thêm phong phú và sâu sắc”:
a. Văn chương làm cho những hiểu biết của ta về quê hương đất nước thêm phong phú, sâu sắc;
b. Văn chương lấy ngôn từ làm phương tiện biểu hiện;
c. Văn chương làm ta thêm tự hào về vẻ đẹp của quê hương đất nước, về truyền thống tốt đẹp của ông cha ta;
d. Văn chương giúp ta yêu cuộc sống, yêu cái đẹp;
e. Văn chương nung nấu trong ta lòng căm thù bọn giặc cướp nước, bọn bán nước và hun đúc ý chí quyết tâm hi sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hãy trao đổi theo nhóm xem ý nào sẽ làm cho bài viết lạc đề.

Bài làm:

  • Các ý (b), (d), (e) sẽ làm cho bài viết bị lạc đề vì luận điểm cần chứng minh là : “Văn chương làm cho tình yêu quê hương đất nước trong ta thêm phong phú và sâu sắc”. Nếu đưa các ý này sẽ không đảm bảo tính thống nhất chủ đề.
  • Do đó, ý (a), (c) sẽ phù hợp vì đều nói về một đặc điểm trong chức năng tác động của văn chương và cùng tập trung biểu hiện chủ đề “Văn chương làm cho tình yêu quê hương đất nước trong ta thêm phong phú và sâu sắc”.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 8 tập 1