Thế nào là giới hạn sinh thái? Láy ví dụ minh họa về giới hạn sinh thái của sinh vật.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 155 - sgk Sinh học 12

Thế nào là giới hạn sinh thái? Láy ví dụ minh họa về giới hạn sinh thái của sinh vật.

Bài làm:

  • Ví dụ: Cá rô phi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5,6 đến 42 độ C
    • Nhiệt độ 5,6 độ C là giới hạn dưới
    • Nhiệt độ 42 độ C là giới hạn trên
    • Khoảng thuận lợi là 20 - 35 độ C
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021