Nêu sự việc trong từng tranh. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

  • 1 Đánh giá

Nói và nghe

1. Nêu sự việc trong từng tranh

Bóp nát quả cam

Nêu sự việc trong từng tranh. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Bài làm:

1. Nêu sự việc trong từng tranh

Tranh 1: Trần Quốc Toản xô những người lính gác để đi gặp vua

Tranh 2: Trần Quốc Toản xin vua cho đánh giặc

Tranh 3: Vua khen Trần Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc đất nước, ban cho Quốc Toản một quả cam

Tranh 4: Quả cam trên tay Quốc Toản đã bị nát

2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Tranh 1: Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận. Biết vua họp bàn việc nước dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp nhà vua xin đánh giặc. Đợi mãi không gặp được vua, cậu liều chết xô mấy người linh gác, xăm xăm xuống bến.

Tranh 2: Gặp vua, Quốc Toản quỷ xuống tâu:

- Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!

Nói xong, cậu tự đặtt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.

Tranh 3: Vua cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:

- Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen.

Nói rồi, vua bạn cho Quốc Toản một quả cam.

Tranh 4: Quốc Toản ấm ức bước lên bờ: vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, không cho dự bàn việc nước". Nghĩ đến quân giặc ngang ngược, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt Khi trở ra, Quốc Toản xoè tay cho mọi người xem cam quý. Nhưng quả cam đã nát từ bao giờ.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống