Nhà vua đã làm gì để thay đổi tình hình? Kết quả việc nhà vua làm thế nào? Điều gì bất ngờ xảy ra ở cuối đoạn này?

  • 1 Đánh giá

(3) Nhà vua đã làm gì để thay đổi tình hình? (Đọc đoạn 1)

(4) Kết quả việc nhà vua làm thế nào? (Đọc đoạn 2)

(5) Điều gì bất ngờ xảy ra ở cuối đoạn này (Đọc đoạn 3).

Bài làm:

(3) Để thay đổi tình hình, nhà vua cử một viên đại thần du học chuyên về môn cười.

(4) Kết quả thất bại, vị quan đã gắng sức nhưng học không vào.

(5) Viên thị vệ của nhà vua vừa tóm được một kẻ đang cười sằng sặc ngoài đường.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021