Nhà vua nghĩ ra kế gì để giúp người tài? Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh nhà vua?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc đoạn 1, trả lời câu hỏi:

a. Nhà vua nghĩ ra kế gì để giúp người tài?

b. Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh nhà vua?

Bài làm:

a. Để tìm kiếm nhân tài giúp nước, nhà vua đã nghĩ ra một cách là: Ra lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ nộp một con gà trống biết để trứng, nếu không có thì cả làng phải chịu tội.

b. Nghe được lệnh vua ban, dân chúng cả làng đều lo sợ vì gà trống không thể đẻ trứng được, nên cả làng sẽ bị chịu tội trước vua.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021