Nhận dạng thể thơ của bài Nam quốc sơn hà bằng cách hoàn thành các câu

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc các văn bản

2. Tìm hiểu văn bản

a) Nhận dạng thể thơ của bài Nam quốc sơn hà bằng cách hoàn thành các câu sau:

- Số câu trong bài.................................................

- Số chữ trong câu ...............................................

- Cách hiệp vần của bài thơ................................

- Nam quốc sơn hà được viết bằng thể thơ...........

Bài làm:

Nam quốc sơn hà:

  • Số câu trong bài: bốn câu
  • Số chữ trong câu : bảy chữ
  • Cách hiệp vần của bài thơ: chữ thứ 7 trong các câu 1,2,4 . Trong bài thơ này, vần “ư” được hiệp ở ba câu 1,2,4
  • Bài thơ được viết bằng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 7 tập 1 VNEN