Những chi tiết nào dưới đây cho thấy Tâm và Hà rước đèn rất vui?

  • 1 Đánh giá

8. Thảo luận để chọn những câu trả lời đúng cho câu hỏi:

Những chi tiết nào dưới đây cho thấy Tâm và Hà rước đèn rất vui?

a. Tâm thích nhất cái đèn ông sao của bạn Hà hàng xóm.

b. Cái đèn làm bằng giấy bóng kính đỏ, trong suốt.

c. Tâm thích cái đèn quá, cứ đi bên cạnh Hà, mắt không rời cái đèn.

d. Có lúc cả hai cùng cầm chung cái đèn, reo: “Tùng tùng tùng, dinh dinh!...

Bài làm:

Những chi tiết cho thấy Tâm và Hà rước đèn rất vui là:

Đáp án:

c. Tâm thích cái đèn quá, cứ đi bên cạnh Hà, mắt không rời cái đèn.

d. Có lúc cả hai cùng cầm chung cái đèn, reo: “Tùng tùng tùng, dinh dinh!...

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021