Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa? Vì bao đời nay nhân dân ta vẫn tôn kính Hai Bà Trưng?

  • 1 Đánh giá

2. Thảo luận để chọn ý trả lời đúng

Câu 1: Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa?

a. Vì Hai Bà giỏi võ, muốn quân giặc phải khiếp sợ.

b. Vì Hai Bà muốn trả thù cho Thi Sách.

c. Vì Hai Bà muốn dân ta thoát khỏi ách đô hộ của giặc.

Câu 2: Vì sao bao đời nay nhân dân ta vẫn tôn kính Hai Bà Trưng?

a. Vì Hai Bà giỏi võ nghệ.

b. Vì Hai Bà là hai vị nữ anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử đất nước.

c. Vì Hai Bà mặc áo giáp đẹp, cưỡi voi lớn, cầm quân đánh giặc.

Bài làm:

Câu 1: Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa?

Đáp án đúng là: c. Vì Hai Bà muốn dân ta thoát khỏi ách đô hộ của giặc.

Câu 2: Vì sao bao đời nay nhân dân ta vẫn tôn kính Hai Bà Trưng?

Đáp án đúng là: b. Vì Hai Bà là hai vị nữ anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử đất nước.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021