Những cơ quan nào được gọi là cơ quan hành chính nhà nước ? Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất ?

 • 1 Đánh giá

Bài tập c: Những cơ quan nào được gọi là cơ quan hành chính nhà nước ? Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất ?

Bài làm:

 • Những cơ quan hành chính nhà nước từ cao xuống thấp bao gồm:
  • Chính phủ
  • UBND tỉnh (Thành phố)
  • UBND huyện (quận/ thị xã)
  • UBND xã (phường/thị trấn)
 • Trong các cơ quan hành chính kể trên thì chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.

 • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021