Những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở cạn

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 115 - sgk Sinh học 7

Những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở cạn

Bài làm:

Những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở cạn:

  • Bốn chi có ngón phân đốt, linh hoạt
  • Thở bằng phổi qua lớp da ẩm
  • Mắt có mí
  • Tai có màng nhĩ
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021