Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào?

Bài làm:

Câu 3:

Trùng biến hìnhTrùng giày

- Hình dạng không cố định, thường biến đổi

- Di chuyển nhờ hình thành chân giả

- Sống dị dưỡng nhờ bắt và tiêu hóa con mồi bằng hình thành chân giả

- Sinh sản bằng phân đôi

- Hình dạng cố định giống đế giày

- Di chuyển nhờ lông bơi phủ khắp cơ thể

- Sống di dưỡng nhờ lông bơi dồn về miệng

- Sinh sản vô tính bằng phân đôi và sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021