Giải bài 58 sinh 7: Đa dạng sinh học (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Động vật có khoảng 1,5 triệu loài phân bố rộng khắp Trái Đất. Đa dạng sinh học được biểu thị bằng số lượng loài. Sự đa dạng về loài được thể hiện bằng đa dạng về đặc điểm hình thái và tập tính của từng loài. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 58.

A. Lý thuyết

I. Đa dạng sinh học động vật đới ở môi trường nhiệt đới gió mùa

 • Sự đa dạng sinh học của động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa rất phong phú.
 • Số lượng loài nhiều do chúng thích nghi với điều kiện sống.

II. Những lợi ích của đa dạng sinh học

 • Sự đa dạng sinh học mang lại giá trị kinh tế lớn cho đất nước.

III. Nguy cơ suy giảm và việc bảo vệ đa dạng sinh học

 • Do ý thức của người dân (săn bắn bừa bãi, đốt rừng làm nương rẫy...) và nhu cầu phát triển của xã hội (xây dựng đô thị,…)

=> Đa dạng sinh học động vật đang có nguy cơ suy giảm

 • Để bảo vệ đa dạng sinh học cần:
  • Nghiêm cấm khai thác rừng bừa bãi
  • Thuần hóa, lai tạo giống để tăng độ đa dạng sinh học và độ đa dạng về loài.
  • Nhân nuôi động vật có giá trị

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 191 - sgk Sinh học 7

Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 191 - sgk Sinh học 7

Các biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)


 • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan