Nội dung chính bài: Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

 • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 9 tập 2

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm.

 • Nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống xã hội là bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đổi với xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ.
 • Yêu cầu về nội dung của bài nghị luận này là phải nêu rõ được sự việc,hiện tượng có vấn đề ; phân tích mặt sai, mặt đúng, mặt lợi mặt hại của nó; chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến nhận định của người viết.
 • Về hình thức, bài viết phải có bố cục mạch lạc ; có luận điểm rõ rằng, uận cứ xác thực, phép lập luận phù hợp lời văn chúnh xác, sống động.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

1. Tìm hiểu bài nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sông xã hội là bài nghị ,luận bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ.

Yêu cầu của một bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống xã hội:

 • Về nội dung:
  • Bài văn nghị luận phải nêu rõ được sự việc, hiện tượng có vấn đề; phân tích mặt sai, mặt đúng, mặt lợi, mặt hại của nó, chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến nhận định của ngưòi viết.
  • Diễn đạt cần cần chuẩn xác, có thể sử dụng một số phép tu từ và yếu tố biểu cảm, nhất là phần nêu cảm nghĩ riêng.
 • Về hình thức:
  • Bài văn nghị luận phải có bố cục chặt chẽ, mạch lạc, có luận điểm rõ ràng, luận cứ xác thực, phép lập luận phù hợp; lối văn chính xác, sống động.

2. Ví dụ các sự việc hiện tượng và đời sống phổ biến có thể đưa vào làm đề tài cho một bài nghị luận về một hiện tượng đời sống như:

 • Việc nói tục chửi thề của một bộ phận giới trẻ ở nước ta.
 • Vấn đề xả rác bừa bãi nơi công cộng.
 • Các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vì người nghèo.
 • Những tấm gương vượt khó để chúng ta học hỏi.

Back to top

 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021