Nội dung chính bài phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " phong cách ngôn ngữ nghệ thuật ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 2.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

  • Ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ chủ yếu dùng trong các tác phẩm văn chương, không có chức năng thông tin mà còn thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ của con người.
  • Nó là ngôn ngữ được tổ chức, sắp xếp, lựa chọn tinh luyện từ ngôn ngữ thông thường và đạt được những giá trị nghệ thuật.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

I- NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT.

Ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ chủ yếu dùng trong các tác phẩm văn chương, không có chức năng thông tin mà còn thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ của con người. Nó là ngôn ngữ được tổ chức, sắp xếp, lựa chọn tinh luyện từ ngôn ngữ thông thường và đạt được những giá trị nghệ thuật.

II- PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT

1. Tính hình tượng

2. Tính truyền cảm

3. Tình cá thể hóa

Back to top

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021