Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 98 – sgk địa lí 5

Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào?

Bài làm:

Nước ta có những loại hình giao thông vận tải là

  • Đường ô tô
  • Đường sắt
  • Đường sông
  • Đường biển
  • Đường hàng không
  • Đường ống.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021