Phân tích để làm rõ luận điểm: " Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là con đường quan trọng của học vấn" ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 10 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Tác giả đã phân tích như thế nào để sáng tỏ luận điểm: " Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường của học vấn"?

(Gợi ý: Chú ý thứ tự khi phân tích: Học vấn là của nhân loại => Học vấn của nhân loại do sách lưu truyền lại => Sách là kho tàng quáy báu => Nếu chúng ta... Nếu xóa bỏ... làm kẻ lạc hậu.)

Bài làm:

Cách phân tích để làm rõ luận điểm: "Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn"

  • Học vấn là thành quả của nhân loại trong quá trình lao động sản xuất và trải nghiệm
  • Học vấn của nhân loại được lưu giữ qua những trang sách và truyền lại cho các thế hệ sau
  • Chính vì thế, sách là một kho tàng quy báu của nhân loại
  • Nếu không lưu lại thành quả trong quá khứ thì phải làm lại từ đầu, do đó, có tiến lên cũng là đi lùi lại.
  • 182 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 2