Quan sát hình 2.3 và 2.4 nêu một số mô ở người và ở thực vật

  • 1 Đánh giá

II. Từ tế bào tạo thành mô

Quan sát hình 2.3 và 2.4 nêu một số mô ở người và ở thực vật

Bài làm:

Mô ở người gồm:

- Mô liên kết

- Mô cơ

- Mô biểu bì ở da

Mô ở thực vật gồm có:

- Mô mạch gỗ

- Mô mạch rây

- Mô biểu bì

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021