Hiện tượng tách các hạt phù sa khỏi nước sông là

  • 1 Đánh giá

4. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, hằng năm có mùa nước sông dâng lên, sau khi rút để lại một lớp phù sa màu mỡ. Hiện tượng tách các hạt phù sa khỏi nước sông là:

A. sự lắng B. sự lọc

C. sự chiết D. sự cô cạn

Bài làm:

Chọn A. sự lắng

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021