Quốc gia cổ Cham-pa được hình thành như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 78 – sgk lịch sử 10

Quốc gia cổ Cham-pa được hình thành như thế nào?

Bài làm:

  • Quốc gia cổ Cham-pa được hình thành:
    • Thời Bắc thuộc , nhà Hán cai trị đặt thành quận Nhật Nam chia thành 5 huyện để cai trị.
    • Cuối thế kỉ II, nhân dân huyện Tượng Lâm nổi dậy giành quyền tự chủ sau đó đặt tên thành nước Chăm – pa.
  • Tình hình văn hóa Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X:
    • Dân tộc Chăm –pa đã có chữ Viết bắt nguồn từ chữ Phạn của Ấn Độ. Tôn giáo của người Chăm –pa là Bà La Môn giáo và Phật giáo.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021