Soạn bài Bắc Sơn: mục A Hoạt động khởi động

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Em hãy quan sát các hình ảnh và cho biết:

a) Theo cảm nhận của em, sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng chủ yếu tập trung vào mảng đề tài nào?

b) Hoàn cảnh sáng tác đó gợi cho em những suy nghĩ gì về nội dung và xung đột chính của vở kịch này?

Bài làm:

a) Nguyễn Huy Tương tập trung vào mảng đề tài lịch sử.

b) Hoàn cảnh sáng tác đó cho thấy nội dung của vở kịch sẽ xoay quanh cuộc kháng chiến của dân tộc và xung đột chính của vở kịch này sẽ là xung đột giữa lực lượng cách mạng và kẻ thù.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021