Soạn văn bài: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

  • 1 Đánh giá

Văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em ngày 30/9/1990 đã khẳng định bảo vệ, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa toàn cầu. KhoaHoc sẽ tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi của bài. Mời các bạn cùng tham khảo

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em ngày 30/9/1990 đã khẳng định bảo vệ, chăm lo đến sự phát triển của trẻ em là một trong những vấn đề quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa toàn cầu. Văn bản gồm 17 mục, ngoài phần tuyên bố về mục đích tham dự Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em và nhận thức về nhu cầu, quyền được chăm sóc, phát triển của trẻ em, văn bản được bố cục thành ba phần:
    • Phần Sự thách thức
    • Phần Cơ hội
    • Phần Nhiệm vụ

==> Ba phần của văn bản này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Hai phần trước là cơ sở, căn cứ để rút ra những nội dung ở phần sau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (Trang 35 – SGK) Văn bản này (gồm 17 mục) được bố cục thành mấy phần? Phân tích tính hợp lí, chặt chẽ của bố cục văn bản.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 35 – SGK) Ở phần "Sự thách thức", bản Tuyên bố đủ nêu lên thực tế cuộc sống của các em trên thế giới ra sao? Nhận thức, tỉnh cảm của em khi đọc phần này như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (Trang 35 – SGK) Qua phần "Cơ hội", em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (Trang 35 – SGK) Ở phần "Nhiệm vụ", bản Tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp hành động, hãy phân tích tính chất toàn diện của nội dung phần này.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (Trang 35 – SGK) Qua bản Tuyên bố, em nhận thức như thế nào về lầm quan trọng của vấn dề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này?

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: So với thời thơ ấu của nhiều trẻ em trên thế giới được nêu trong bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em, tuổi thơ của em như thế nào? Hãy viết về điều đó khoảng 5 đến 7 câu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hãy nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến thức trọng tâm bài học " Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em "

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em"

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em


  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021