Sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong hình 16.6 có lợi về lực? Tại sao?

  • 1 Đánh giá

C7: Trang 52 sgk vật lí lớp 6

Sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong hình 16.6 có lợi về lực? Tại sao?

Sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong hình 16.6 có lợi về lực? Tại sao?

Bài làm:

Trong hình 16.6 thì hình bên phải có lợi về lực. Tại vì trong hình đó sử dụng ròng rọc động để kéo vật

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021