Tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đồng đều?

  • 1 Đánh giá

Trang 49 sgk Địa lí 9

Tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đồng đều?

Bài làm:

Hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều. Phân bố chủ yếu ở đồng bằng, và các thành phố, thị xã. Ở các khu vực nông thôn và miền núi hoạt động dịch vụ ít.

Sở dĩ như vậy là do: Sự phân bố của hoạt động dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố của các đối tượng yêu cầu dịch vụ, trước hết là phân bố dân cư. Sự phân bô' dân cư nước ta không đều giữa các vùng trong nước (giữa đồng bằng, trung du và miền núi; giữa thành thị và nông thôn,...), do đó các hoạt động dịch vụ phân bô' không đều.

  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021