Tại sao trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 173 – sgk lịch sử 10

Tại sao trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt?

Bài làm:

Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt.

  • Nguyên nhân là do:
  • Sự tăng cường bóc lột của tư sản đối với giai cấp vô sản ngày càng tăng
  • Sự khác biệt về địa vị và quyền lợi của các nước đế quốc do sự chênh lệch về sức mạnh và kinh tế.
  • Sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghãi ở các nước đế quốc dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng về thị trường và nguyên liệu dẫn đến nhu cầu mở rộng xâm chiếm và tranh giành thuộc địa giữa các nước đế quốc.
  • Sự áp bức bóc lột của chính quốc với thuộc địa
  • Sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội ngày càng lớn.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021