Tại sao Trương Phi nổi giận định đâm chết Quan Công?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 79 sgk NGữ văn 10 tập 2

Tại sao Trương Phi nổi giận định đâm chết Quan Công?

Bài làm:

Vốn Trương Phi là con người ngay thẳng, không chấp nhận sự phản bội, lắt léo, quanh co nào, với kẻ thù chỉ có thể nói chuyện bằng gươm đao nên mặc dù rất nặng lòng và coi trọng lời thề sắt son năm xưa, nhưng trong suy nghĩ của Trương Phi, Quan Vũ theo Tào phản bộ anh em, đã phản bội còn rêu rao "nghĩa vườn đào" là hoàn toàn không xứng, là đáng phỉ nhổ, đáng giết. Thế nên vừa nghe tin Quan Công đến, Trương Phi chẳng nói chẳng rằng lên ngựa đi tắt ... múa xà mâu chạy lại đâm Quan Công.

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021