Thảo luận, tìm câu trả lời đúng: Điền vào chỗ trống en hay oen?

  • 1 Đánh giá

3. Thảo luận, tìm câu trả lời đúng:

Điền vào chỗ trống en hay oen?

  • nhanh nh ...
  • nh ... miệng cười
  • sắt h ... gỉ
  • h... nhát

Bài làm:

Điền vào chỗ chấm như sau:

  • nhanh nhẹn
  • nhoẻn miệng cười
  • sắt hoen gỉ
  • hèn nhát
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021