Thông điệp của câu chuyện trên là gì?

  • 1 Đánh giá

3. Thông điệp của câu chuyện trên là gì?

4. Có phải lúc nào chúng ta cũng nên thay đổi cách nhìn cua mình không? Vì sao?

Bài làm:

1. Thông điệp của câu chuyện trên là: Chúng ta nên nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, xem xét và đưa ra quyết định phù hợp nhất đối với lợi ích của chúng ta.

2. Chúng ta nên nhìn một cách đa chiều, từ nhiều khía cạnh khác nhau để nhìn nhận sự việc một cách khách quan nhất. Nhưng không có nghĩa lúc nào cũng thay đổi cách nhìn vì nó có thể gây ra sự hỗ loạn khi nhì nhận một vấn đề.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021