Tìm các hình ảnh so sánh trong các câu dưới đây:

  • 1 Đánh giá

2. Tìm các hình ảnh so sánh trong các câu dưới đây:

a. Mùa xuân, cây bàng trổ những búp lá tươi non như những chiếc tai thỏ.

Hình ảnh so sánh: .......

b. Trong vòm cây, tiếng chim ríu ran như tiếng trẻ trong các lớp học vừa tan.

Hình ảnh so sánh: .......

c. Bướm vàng sẫm, ven cánh có răng cưa, lượn lờ đờ như trôi trong nắng.

Hình ảnh so sánh: .......

Bài làm:

a. Mùa xuân, cây bàng trổ những búp lá tươi non như những chiếc tai thỏ.

Hình ảnh so sánh: những búp lá tươi non như những chiếc tai thỏ

b. Trong vòm cây, tiếng chim ríu ran như tiếng trẻ trong các lớp học vừa tan.

Hình ảnh so sánh: tiếng chim ríu ran như tiếng trẻ trong các lớp học vừa tan

c. Bướm vàng sẫm, ven cánh có răng cưa, lượn lờ đờ như trôi trong nắng.

Hình ảnh so sánh: bướm vàng lượn lờ đờ như trôi trong nắng.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021