Tìm hai mô hình có khả năng tạo ra những từ ngữ mới như kiểu X + tặc ( giống mục 1.2)

  • 1 Đánh giá

Câu 1 (Trang 74 SGK) Tìm hai mô hình có khả năng tạo ra những từ ngữ mới như kiểu X + tặc ở trên (mục 1.2).

Bài làm:

  • X + viên: giáo viên, học viên, sinh viên, đoàn viên, nhân viên,...
  • X + học: sinh học, nhân chủng học, hoá học, sử học,văn học, địa lí học, kinh tế học...
  • X + hoá: ô xi hoá, công nghiệp hoá, kiên cố hoá, hiện đại hóa, đô thị hóa,...
  • X + nghiệp: công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp,...
  • X + điện tử: thư điện tử, thương mại điện tử…
  • X + trường: công trường, ngư trường, nông trường..

  • 164 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 1