Tìm ở cột B lời giải nghĩa thích hợp cho từ "Chạy" trong mỗi câu ở cột A và viết vào vở theo mẫu

  • 1 Đánh giá

Hoạt động thực hành

1. Tìm ở cột B lời giải nghĩa thích hợp cho từ "Chạy" trong mỗi câu ở cột A và viết vào vở theo mẫu

Tìm ở cột B lời giải nghĩa thích hợp cho từ "Chạy" trong mỗi câu ở cột A và viết vào vở theo mẫu

b. Dòng nào dưới đây nêu đúng nét nghĩa chung của từ chạy có trong tất cả các câu ở cột A trên đây.

1. Hoạt động di chuyển

2. Hoạt động di chuyển bằng chân

3. Hoạt động di chuyển của phương tiện giao thông

Bài làm:

Tìm ở cột B lời giải nghĩa thích hợp cho từ "Chạy" trong mỗi câu ở cột A và viết vào vở theo mẫu

Dòng nêu đúng nét nghĩa chung của từ chạy có trong tất cả các câu ở cột A trên đây:

Đáp án: 1. Hoạt động di chuyển

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021