Dòng nào dưới đây giải thích đúng nghĩa từ thiên nhiên?

  • 1 Đánh giá

4. Thực hiện các yêu cầu trong phiếu học tập.

(1) Dòng nào dưới đây giải thích đúng nghĩa từ thiên nhiên?

a. Tất cả những gì do con người tạo ra.

b. Tất cả những gì không do con người tạo ra.

c. Tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh con người.

(2) Gạch dưới những từ chỉ sự vật, hiện tượng thiên nhiên trong các thành ngữ, tục ngữ sau:

a. Lên thác xuống ghềnh.

b. Góp gió thành bão.

c. Nước chảy đá mòn.

d. Khoai đất lạ, mạ đất quen.

Bài làm:

(1) Dòng giải thích đúng nghĩa từ thiên nhiên là:

Đáp án: b. Tất cả những gì không do con người tạo ra.

(2) Những từ chỉ sự vật, hiện tượng thiên nhiên trong các thành ngữ, tục ngữ trên là:

a. Lên thác xuống ghềnh.

b. Góp gió thành bão.

c. Nước chảy đá mòn.

d. Khoai đất lạ, mạ đất quen.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021