Tìm tiếng có chứa ia hoặc iê thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây

  • 1 Đánh giá

6. Tìm tiếng có chứa ia hoặc iê thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây:

a. Đông như ...... b. Gan như cóc .......

c. Ngọt như ..... lùi. d. ....... ngọt sẻ bùi.

e. Mặt lạnh như ...... g. Bốn ...... một nhà.

Bài làm:

a. Đông như kiến. b. Gan như cóc tía.

c. Ngọt như mía lùi. d. Chia ngọt sẻ bùi.

e. Mặt lạnh như tiền. g. Bốn biển một nhà.

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021