Ghép mỗi từ dưới đây với từ giải nghĩa phù hợp: Quốc Tử Giám, tiến sĩ, văn hiến, chứng tích, Văn Miếu

  • 1 Đánh giá

2. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài sau: "Nghìn năm văn hiến".

3. Ghép mỗi từ dưới đây với từ giải nghĩa phù hợp: Quốc Tử Giám, tiến sĩ, văn hiến, chứng tích, Văn Miếu

(1) ...: truyền thông văn hoá lâu đời và tốt đẹp.

(2) ...: nơi thờ những người có công mở mang giáo dục thời xưa.

(3) ...: trường học cao cấp thời xưa, đặt ở khu vực Văn Miếu.

(4) ...: ở đây chỉ người đỗ cao trong kì thi quốc gia thời xưa (thi Hội).

(5) ...: vết tích hay hiện vật còn lưu lại làm chứng cho một sự việc đã qua.

Bài làm:

(1) Văn hiến: truyền thông văn hoá lâu đời và tốt đẹp.

(2) Văn Miếu: nơi thờ những người có công mở mang giáo dục thời xưa.

(3) Quốc Tử Giám : trường học cao cấp thời xưa, đặt ở khu vực Văn Miếu.

(4) Tiến sĩ : ở đây chỉ người đỗ cao trong kì thi quốc gia thời xưa (thi Hội).

(5) Chứng tích : vết tích hay hiện vật còn lưu lại làm chứng cho một sự việc đã qua.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021