Giải bài 16C: Từ ngữ miêu tả

  • 1 Đánh giá

Giải bài 16C: Từ ngữ miêu tả - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 trang 176. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động thực hành

1. Gọi tên màu sắc của các sự vật trong tranh dưới đây:

(trang 177 sgk)

=> Xem hướng dẫn giải

2-3. Xếp các tiếng đỏ, trắng, xanh, hồng, điều, bạch, biếc, đào, lục, son vào nhóm thích hợp trong phiếu học tập hoặc bảng nhóm theo mẫu:

Nhóm 1 (chỉ màu đỏ)Nhóm 2 (chỉ màu trắng)Nhóm 3 (Chỉ màu xanh)
M. son....

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi chỗ trống trong các câu sau (SGK/114) (đen, mun, huyền, ô, mực).

  • Bảng màu đen gọi là bảng....
  • Mắt màu đen gọi là mắt .....
  • Ngựa màu đen gọi là ngựa .....
  • Mèo màu đen gọi là mèo ......
  • Chó màu đen gọi là chó .....

=> Xem hướng dẫn giải

5. Đọc bài văn “Chữ nghĩa trong văn miêu tả” và trả lời câu hỏi (trang 177-178 sgk)

  • Trong miêu tả, người ta hay dùng biện pháp gì?
  • So sánh thường kèm theo biện pháp gì?
  • Trong quan sát để miêu tả, điều quan trọng là phải tìm ra cái gì?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Từ gợi ý miêu tả của đoạn văn trên, em hãy viết một câu miêu tả một trong ba đối tượng dưới đây:

a. Miêu tả một dòng sông, dòng suối hoặc dòng kênh đang chảy.

b. Miêu tả đôi mắt của một em bé.

c. Miêu tả dáng đi của một người

=> Xem hướng dẫn giải


  • 107 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021