Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi chỗ trống trong các câu sau (SGK/114) (đen, mun, huyền, ô, mực)

 • 1 Đánh giá

4. Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi chỗ trống trong các câu sau (SGK/114) (đen, mun, huyền, ô, mực).

 • Bảng màu đen gọi là bảng....
 • Mắt màu đen gọi là mắt .....
 • Ngựa màu đen gọi là ngựa .....
 • Mèo màu đen gọi là mèo ......
 • Chó màu đen gọi là chó .....

Bài làm:

Điền từ:

 • Bảng màu đen gọi là bảng đen
 • Mắt màu đen gọi là mắt huyền
 • Ngựa màu đen gọi là ngựa ô
 • Mèo màu đen gọi là mèo mun
 • Chó màu đen gọi là chó mực
 • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 1